aikido-dortmund-logo

KYU GRADE SYLLABUS


6th kyu

mae/ushiro ukemi
tai sabaki

tai no henko kihon
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

ken kamae: 1st suburi j

o kamae: choku tsuki

 

5th kyu

6th kyu plus:

tai no henko ki no nagare

gyaku hanmi katae dori ikkyo omote / ura waza

kosa dori kote gaeshi kihon

ken subrui 1-3

jo suburi 1-5

 

4th Kyu

5th kyu plus:

gyaku hanmi katae dori nikkyo omote / ura waza kihon

gyaku hanmi katae dori shiho nage omote / ura waza kihon

ken suburi 1-5

jo roku no kata

 

3rd kyu

tai no henko kihon / ki no nagare
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

ikkyo - nikkyo - sankyo: omote and ura from shomen uchi

kote gaeshi - shiho nage - irimi nage:
one of each from freely chosen attack

buki dori (ken, jo): one of each

ken suburi 1-7

jo suburi 1-10

 

2nd kyu

tai no henko kihon / ki no nagare
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

ikkyo - nikkyo - sankyo - yonkyo: omote and ura from shomen uchi

kote gaeshi - shiho nage - irimi nage - kokyu nage:
two of each from freely chosen attack

buki dori (ken, jo): two of each

ken suburi 1-7

jo suburi 1-20

 

1st kyu

tai no henko kihon / ki no nagare
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

suwari waza:
ikkyo - nikkyo - sankyo - yonkyo - gokkyo:
omote and ura from yokomen uchi (gokkyo ura only)

tachi waza:
kote gaeshi - shiho nage - irimi nage - kokyu nage - koshi nage - ushiro waza:
three of each from freely chosen attack

buki dori (ken, jo, tanken): three of each

jiyu waza: against one attacker

ken suburi 1-7

migi and hidari awase

choku tsuki: two blends

jo suburi 1-20

31 jo no kata

 

DAN GRADE SYLLABUS


Shodan

tai no henko kihon / ki no nagare
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

suwari waza:
ikkyo - nikkyo - sankyo - yonkyo - gokkyo omote and ura from yokomen uchi (gokkyo ura only)

hanmi handachi:
three techniques

tachi waza:
kote gaeshi - shiho nage - irimi nage - kokyu nage - koshi nage - ushiro waza:
three of each from freely chosen attack

buki dori (ken, jo, tanken):
three of each

jiyu waza:
against two attackers

ken suburi 1-7
happo giri
migi and hidari awase go no awase / shichi no awase

jo suburi
1-20 happo tsuki
choku tsuki: four blends
31 jo no kata
13 jo no kata

 

Nidan

tai no henko kihon / ki no nagare
morote dori kokyu ho
suwari waza kokyu ho

tachi waza:

ikkyo - nikkyo - sankyo - yonkyo - gokkyo:
one of each from freely chosen attack, omote and ura forms

hanmi handachi:
three techniques

tachi waza:
kote gaeshi - shiho nage - irimi nage - kokyu nage - koshi nage - ushiro waza-kaiten nage:
three of each from freely chosen attacks

jiyu waza buki dori:
two attackers (ken and jo)

jiyu waza taijutsu:
against two attackers

ken suburi 1-7
happo giri migi and hidari awase go no awase / shichi no awase
kumitachi 1-5

jo suburi 1-20
happo tsuki
31 jo no kata
13 jo no kata

 

Sandan

tai no henko: 3 levels
morote dori kokyu ho: 5 variations
suwari waza kokyu ho: 5 variations

taijutsu jiyu waza:
6-10 techniques at both kihon as well as ki no nagare (total 12-20 techniques).
The objective is to show a clear distinction between kihon and ki no nagare and the transitions between them.

ushiro waza jiyu waza:
'6-10 techniques at both kihon as well as ki no nagare (total 12-20 techniques).
'The objective is to show a clear distinction between kihon and ki no nagare and the transitions between them.

jo mochi nage jiyu waza:
with three attackers

10 kumijo
13 kata no awase
31 kumijo in steps with connections (1-3; 4-6; 9-11; 13-18; 18-22; 22-27; 27-31)

 

Yondan

free demonstration weaving together elements of the following 3 areas:
kihon to ki no nagare
ni nin dori henka waza
free demonstration of kaeshi waza

ki musubi jo tachi
7 kentai jo
31 kumijo at full connected level (ki no nagare) 1-31

 

TAE examination committee April 2017